Web Analytics Made Easy -
StatCounter
"Kamus Arti Kata dan Arti Nama Rebanas"

Kata Awalan D Menurut Kamus Indonesia Jawa

Index Kamus Indonesia Jawa
Kata Awalan D Menurut Kamus Indonesia Jawa
No Kata Arti
1 dada
2 dadar nggoréng endhog kanthi diublak luwih dhisik
3 dadu dhadhu
4 dagang bakulan sing gédhé
5 dagangan apa-apa sing didol
6 dagel mbanyol; nglucu
7 dagelan lelucon; lawak
8 daging
9 dagu janggut
10 dahaga ngelak
11 dahak riyak
12 dahan
13 dahi
14 dahulu
15 daki
16 dalam
17 dalang dhalang
18 damba nggadhang
19 dan lan, dalah
20 dana pawéwéh kanthi mana suka
21 dandan macak
22 dandanan sandhangan; panganggo
23 dangkal cethèk
24 dansa nari
25 dapat
26 dapur pawon
27 darah
28 darat lemah pinggiring segara
29 dari saka
30 daripada aluwung
31 darma kuwajiban; wewarah; angger-angger
32 darus maca Qur'an sing ditindakaké ing sasi Pasa
33 datang anjog; teka
34 daun
35 daun-daunan godhong-godhongan
36 daya
37 daya muat dayané ngemot
38 dayung welah
39 debu bledug; lebu
40 dedel udal; ucul
41 dedemit memedi; lelembut
42 deder ngurit
43 deg tratab
44 degan degan
45 dekam njerum
46 dekat
47 delapan hastha
48 delik mentheleng
49 delima dlima
50 demam lara kadhemen nanging awaké panas
51 demen seneng sarta asih
52 dempet raket
53 denda dhuwit kang kudu dibayar minangka pukuman
54 dendeng dhèndhèng
55 dengan karo; kaliyan; lan
56 dengar krungu; ngrungu
57 dengki mèri; ora seneng marang liyan kang éntuk kasenengan
58 depa depo
59 depan
60 derajat pangkat kaluhuran
61 deras
62 desa
63 desak nyesel; ndesel
64 destar jarit awangun pesagi dianggo nutupi sirah
65 dewa
66 dewasa gerang
67 dia dhèwèké
68 diam
69 dian lampu
70 dibakar rusak sarana diobong
71 didih
72 didik mulang muruk
73 didis nggolèki tuma sarana nlusur rambut
74 digdaya sekti; patoan; menangan
75 dikit sethithik
76 dimakan dipangan
77 dingin
78 dipan
79 dipanggang digarang
80 diuji dijajal
81 doa
82 dokter dokter
83 domba dombo; arane sawijiné jinis wedhus
84 dompet dompèt; wadhah dhuwit saka lulang
85 dompleng mboncèng; nunut
86 dongak ndongak; ndengongok
87 dongeng dongèng
88 dongkel ndongkèl; nyongkèl
89 dongkol tilas (lèrèn saka pangkaté)
90 dongkrak piranti kanggo ngègol montor
91 dosa
92 dower tansah guneman waé; lambéné menga rada njebrèt
93 doyan arep; karem; gelem mangan
94 doyong miring; ora jejeg
95 dua
96 dua-duanya loro-loroné
97 duda
98 duduk
99 duga ngira-ira
100 dugal ugal-ugalan
101 dukun dhukun
102 dulu disik; biyèn
103 dunia
104 dupa menyan
105 dupak njejak
106 durhaka kadosan
107 duri
108 durian duren
109 durjana maling; wong ala
110 dus kerdhus
111 dusun désa
112 duta utusan; duta
113 duwet jamblang
114 duyung wong kang nyulik bocah sing lagi dolan
115 dibaca diwaca
116 ditahan diendheg; dicekel polisi
117 ditambal ditèmbèl
118 ditanggung disanggemi yèn ana pakèwuhé
119 ditanya dijaluki wangsulan
120 deg-degan nratab terus-terusan
121 ditanggap dikon ngébaraké tontonan
122 di depan neng ngarep
123 dibayar dibayar
124 dibeli dituku
125 dilakukan ditindakaké; diayoni
126 ditangani ditandangi dhéwé
127 dua belas rolas
128 dua kali ping pindho
129 dua puluh rong puluh
130 dipertaruhkan diudhokaké
131 dirubah diowahi
132 ditarik digandhèng; digèrèt; diunus (pedhang); dijaluki dhuwit
133 dapat didengar krungu; bisa dirungu
134 dilawan dilawan; ditanduki
135 disegani diwedèni; diéringi
136 ditawarkan didadékaké tawa
137 dulunya mbiyèné
138 didayung dilakokake nganggo welah
139 didengarkan dirungaaké
140 dihadang dialang-alangi; kapepetan; katutupan
141 dihalangi dialang-alangi; dipambengi
142 dihantam diantem
143 dihargai kinurmatan
144 diharuskan diwajibaké
145 dikabulkan dituruti; disembadani
146 dikagetkan digawé kagèt
147 dikalahkan disoraké; dianggep kalah
148 dikalungi dikalungi; dienggèni kalung
149 dikasihi diasihi; diwelasi; ditresnani
150 dikawal diawat-awati
151 dilacak digoleki miturut lacak
152 dilagukan diucapaké miturut laguné
153 dilalui kambah
154 dilampiri dikathèni layang liyané
155 dilayani diladèni
156 dimaklumi diapura
157 dinikmati digawé kepénak
158 dinyalakan diurupné
159 dirajam diantemi watu
160 disabun nyabun
161 disajikan dicawisaké
162 disambung digandhèng
163 disanggupi dijanjèni; disanggemi
164 ditakdirkan wis pinesthi ing Allah
165 ditakuti diwedèni
166 ditalak dipegat
167 ditambahi diwuwuhi
168 ditampar dikampleng
169 ditampung ditadhahi; diklumpukaké
170 ditanami ditanduri
171 ditandai dicirèni; ditèkeni
172 dudukan papan kanggo lungguh
173 dahan kering pang garing
174 dapat izin diijini
175 daun kelapa blarak
176 dederan uritan
177 demenan gendhakan
178 dempet-dempetan èmpèt-èmpètan
179 deronjong mudhun banget; miring mudhun
180 deronjongan dalan kang miring mudhun
181 di jalan-jalan ana dalan ngendi aé
182 diakhiri diléréni
183 diam seketika mingkem
184 dianggap hilang dianggep ilang
185 dianiaya dipilara sawenang-wenang
186 diapakan diapakaké
187 diarahkan dienenraké; digawa lunga menyang
188 diasah digosok supaya landhep
189 dibalas diwales
190 dibangunkan ditangèaké
191 dibatu diuruk nganggé watu
192 dibayar sehari penuh pendhak sedina dibayar
193 dibelenggu dikecrèk
194 diberi jatah dingèngèhi pangan
195 diberitahukan diweruhaké; ditudhuhaké
196 dicatur digunem
197 dicolek didulit
198 dicukupi diwuwuhi nganti cukup
199 diduduki dipanggoni
200 didukunkan dijalukaké sarat marang dhukun
201 diedari diubengi; diideri
202 digarami diuyahi
203 digaruk dikukur; dikruwek
204 dihantami diantemi
205 dihewankan dikéwanaké
206 dihitam dirupa ireng
207 dihormati diajèni; diurmati
208 dihujan-hujankan disèlèhaké supaya kena banyu udan
209 dihujani dikirim udan
210 dihutangi diutangi; disilihi
211 dihutangkan diutangaké; disilihaké
212 diibaratkan diumpamakne
213 diintip diinceng
214 diiringi ditutaké
215 diisap diserot; disesep; dicecep (tumrap kawruh)
216 diisi diwènèhi isi
217 diizinkan dililani; diparengaké
218 dijajai diubengi; ditekani wong sing dodolan
219 dijajakan digawa mubeng-mubeng ditawakaké
220 dijanjikan sing disaguhaké
221 dijatah ditetepaké bagèané
222 dijatahkan dijagakaké; dipesthèkaké
223 dikadarkan tinakdir; dipesthèkaké
224 dikalungkan dikalungaké
225 dikasi diwènèhi
226 dikasikan diwènèhaké
227 dikawulani dingèngèri
228 dikebiri diphothol
229 dikebuti ditèpasi
230 dilabrak disrengeni; diujar-ujari; dilurugi; dipilara
231 dilainkan diwénéhaké marang liyan
232 dilama-lama digawé suwi
233 dilambari dilèmèki; didhasari
234 dilaparkan digawé luwé
235 dilapiki dilèmèki; dilambari
236 dilebur diejur; diapura dosané
237 dilembutkan dialusaké
238 dimanisi dilegèni
239 dimanja diuja
240 dinukil diringkes
241 diobat-abitkan diontang-antingaké
242 diobral didol murah
243 diobyak digobyak; dioyak
244 diocok-ocok dipoyoki
245 dioglek-oglek diogak-ogak dioglak-aglik
246 diogrok-ogrok disogoki nganggo géntér
247 diolak-alik diwolak-walik
248 diolorkan diwetokaké nganti dawa
249 diomeli disrengèni; digrundeli
250 diomyangkan diomongaké
251 diototi diwènèhi wesi (tumrap corcoran semèn)
252 dipace diblithuk; diapusi
253 dipahamkan dingertèkaké temenan
254 dipajaki dipajeki
255 dipakaikan dianggokné
256 dipaku dipantèk nganggo paku
257 dipalu dipethil
258 dipameri dipamèri
259 dipamiti njaluk palilah arep pisah
260 dipamitkan dijalukaké palilah marang
261 dipanasi digenèni; dipanasi
262 dipanaskan dipanasaké
263 dipancak ditadhahi; ditepak
264 dipancut digawé rada lincip
265 dipanggil diceluk; ditimbali
266 dipanggul dipangkul
267 dipangkas dikethok
268 dipangku dipangku
269 dipangur dipasahi
270 dipanjar dipanjeri
271 dipanjat dipènèk
272 dipasang destar dianggoni iket
273 dipatil dicocok ing patil
274 dipatuhi digugu lan dilakoni
275 dipedang dipedang
276 dipejalkan dienetaké; dipadhetaké
277 dipekir disisihaké mergo ora dienggo
278 dipelototi diploroki; dipenthelengi
279 diperhatikan digatèkaké
280 dipermalukan diisin-isin
281 diperpatut ditata supaya becik; dilarasaké supaya patut
282 dirangkapi didhobeli
283 diraup dirakup
284 disabari disarèhi
285 disabuki diuketi
286 disalatkan disalataké (tumrap mayit)
287 disalini ganti
288 disandungi olèh apa-apa sing ora kejarag
289 disarang disingkiri; disirik; ditulak saka dungo (tumrap udan)
290 ditabahkan disabar-sabaraké
291 ditabuh dithuthuk
292 ditadahi ditampani
293 ditahlilkan didhikiraké
294 ditajamkan dilandhepi
295 ditakar diukur isiné
296 ditakir digawé takir
297 ditaklidkan saguh isih nganggo janggelan
298 ditalangi dipasangi talang; dibayari dhisik
299 ditambah dagangan kulakan
300 ditambaki dibendhung; ditanggulangi
301 ditambangkan dipraoaké nyabrang
302 ditambuhi diimbuhi
303 ditampek ditapuk seru; diteter lakuné angin
304 ditanak digodhok
305 ditanding ditimbang karo; dipadhakaké karo
306 ditanduk disungu
307 ditandur ditandur
308 ditanduri ditanduri; ditanemi
309 ditanggori ditumbuk
310 ditangguh diendelaké; dipitaya
311 ditangisi ditangisi
312 ditangkapkan digathukaké tumangkeb
313 ditangkarkan diturun-turunaké; ditikelaké; dipingaké
314 ditangkis ditulak
315 ditaningi dipérang-pérang pepunthutan
316 ditanjir didakwa
317 ditanyakan ditakokaké
318 ditapaki tilas diidak ing; diwiwiti (tumrap pakaryan)
319 ditapakkan sikilé diidakaké
320 ditapani dilakoni tapa
321 ditapukkan diwiwiti
322 ditarang digantung supaya awèt
323 ditaruh didèlèh
324 ditarupi ditèropi
325 ditasdikkan diyakinaké; dinyatakaké
326 ditata diprenah-prenahaké
327 ditatah ditatah
328 ditatas dipedhot
329 ditawan kecekel musuh
330 ditawari ditawari
331 ditawu diasat banyuné
332 ditelan diulu
333 ditemani dikancani
334 diucapakan dicritakaké
335 diulek-ulek diucel-ucel
336 diulek diulek
337 diulik diuthak-athik; diopeni kanthi apik (tumrap tanduran)
338 diumbar dijarné; ditokaké
339 diumpamakan dipadhakaké
340 diwadonkan dirèmèhaké
341 diwahanani diteranganké; ditegesi
342 diwajibkan dikudokaké nglakoni
343 diwanti-wanti diweling temen-temen
344 diwartakan dikabaraké
345 diwaspadakan diawasaké; ditamataké
346 diwatesi dikikis; ditengeri; diwangèni
347 diwedangi disuguh wédang; disiram banyu panas
348 diwedarkan diterangaké
349 diwelasi diasihi
350 diwengku diwenehi pinggiran; dikuwasani; dirèh
351 diwindui slametan umur sewindu
352 diwisiki oleh pituduh
353 dompel nunut
354 doyanan arepan; ora tampikan; sing dikaremi
355 dua puluh dua rolikur
356 dua puluh empat patlikur
357 dua puluh lima selawé
358 dua puluh satu selikur
359 dulu-duluan disik-disikan
Tentang Kamus Indonesia Jawa

Kamus Kamus Indonesia Jawa ini merupakan online. Jika anda mencari terjemah atau arti kata menurut kamus Kamus Indonesia Jawa, anda bisa mencari disini. Kamus bisa ditelaah menggunakan abjad atau formulir pencarian.